Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
guuzik
guuzik
7481 2ca3
Reposted fromkarahippie karahippie viamoai moai
guuzik
0785 9215 500
Reposted frommiischa miischa viamoai moai
6146 0a75 500
Reposted frombrumous brumous viasatyra satyra
guuzik
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
guuzik
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
guuzik
9488 4a33 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
guuzik
3902 c319 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMsSuzanna MsSuzanna
guuzik
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMsSuzanna MsSuzanna
guuzik
1707 7d21
Reposted fromGIFer GIFer viaMsSuzanna MsSuzanna
guuzik
guuzik
guuzik

Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.

— Sigmund Freud
Reposted fromveta veta viaMsSuzanna MsSuzanna
guuzik
3110 6ac1
Reposted fromamphetamine amphetamine viaMsSuzanna MsSuzanna
guuzik
9931 6004
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxmonroex xmonroex
guuzik
guuzik
guuzik
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viaxmonroex xmonroex
guuzik
7799 1e5f 500
Kraków
guuzik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl